Усвојен буџет општине за 2024. годину у износу од 686 милиона динара

1000027379_11zon
Facebook

Одборници Скупштине општине Кучево, на својој данашњој седници, усвојили су најзначајнију одлуку за грађане  – буџет општине за 2024. годину. Ова одлука се доноси у децембру, али пошто је тада  (децембар 2023.г, прим.аутора) била распуштена Скупштина а Привремени орган који је замењивао  и извршну и законодавну власт (тј. и СО и Општинско веће и кабинет председника општине) по законској регулативи могао је да усвоји само привремено финансирање за први квартал наредне године,  то је овогодишњи буџет  у  износу од 686 милиона динара усвојен данас. О буџету је говорио председник општине Ненад Микић који је изнео на који начин се планирају приходи и  шта је све планирано да се уради ове године.Од осталих тачака дневног реда треба издвојити да је Скупштина донела одлуку о престанку мандата једном одборнику са листе СПС-а, усвојила Кадровски план општине као и  одлуке о  локалним административним таксама, о утврђивању висине закупнине пословног простора у јавној својини општине Кучево; извештаје о раду у претходној и план  рада за текућу годину Програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице, Акционог плана за спровођење Стамбене стратегије општине Кучево, неколико кадровских решења за поједина скупштинска радна тела, као и Одлуку о промени назива Библиотеке ,,Никола Сикимић Максим“ Кучево у: Народна библиотека ,,Стеван Раичковић“ Кучево.

 

Образложење буџета :

Пројекција прихода заснива се  на оствареним приходима за период јануар-децембар 2023. године и пројекцији економских параметара за 2024. годину.

Порез на зараде планира се у већем износу због раста плата и минималне цене рада у 2024 . години . Његово учешће у укупним приходима је 25.0%. Годишњи износ трансфера планиран је у складу са Законом о буџету РС за 2024. годину  (40  % учешће у укупним приходима) тј. ненаменски трансфери од Републике су остали на нивоу 2023. године. Други порески приходи планирани су према остварењу и процени остварења за 2024. годину.

Порез на имовину се планира на нивоу 2023. године, уз промене просечних цена непокретности на територији општине Кучево, а на основу промета некретнина и пројектованог реалног раста. Накнада за заштиту животне средине се планира према заосталим дуговањима и процени  остварења за 2024. годину.  Остали локални приходи планирани су у складу са променама општинских одлука и смерницама и параметрима из Упутства министарства финансија,узевши у обзир остварење из 2023. године, као и потраживања из ранијег периода.Сопствени и остали извори прихода планирани су у очекиваном износу и према остварењу из 2023. године.Планирају се приходи од дугорочног задуживања у износу од 20.000.000,00 динара.

Приходи буџета утврђени су у износу од 637.070.908.00,  додатни приходи буџетских корисника  са пренетим средствима износе 48.929.092,00 односно укупни приходи и примања износе  686.000.000.00 динара .Укупни приходи су планирани са увећањем од 7,3% у односу на реализоване приходе у 2023. години.

Издаци буџета планирају се у складу са економским параметрима за 2024. годину, а на основу  предлога финансијских планова буџетских корисника и реалних потреба буџетских корисника. Текућа резерва планира се у износу од 4.000.000,00 динара односно 0,61% од  укупно планираних прихода и примања буџета. Стална буџетска резерва планира се у износу од 200.000,00 динара односно 0,03 % од планираних прихода буџета.

 Изменама Закона о буџетском систему запошљавање се дозвољава у складу са дозвољеним ограничењима.  Овом Одлуком планиране су зараде за запослене  и то:

 

  1. Запослени у органу локалне власти 3 изабрана лица, 1 постављено лице, 2 службеникa на положају, 63  запослених на неодређено  време и 1 запослен на одређено време.
  2. Установе које се финансирају из буџета (осим предшколских установа)- Установе културе 2 именована лица,11 запослених на неодређено време,
  3. Остали индиректни корисници – Туристичка организација општине Кучево 1 именовано лице, 8 запослених на неодређено време.
  4. Предшколска установа – 1 именовано лице, 38 запослени на неодређено и 7 на одређено време
  5. Месне заједнице , 2 запослена на неодређено време.

 

Расходи из групе 42 (Коришћење роба и услуга) планирају се на нивоу остварења у 2023. год. кориговано за инфлацију, пре свега код сталних трошкова (струја, комуналије, огрев…).Расходи конта 425 текуће поправке и одржавање објеката и опреме планирају се узевши у обзир приоритете буџетских корисника. Учешће у укупним расходима групе 42 је 28,8%.

Инвестиције су на вишем нивоу у односу на  инвестиције у 2023. години. Учешће основних средстава у укупним расходима износи око 12,6%. У Плану капиталних издатака  су исказани капитални издаци по корисницима и то планирани за 2024. годину и наредне 2 године.

Расходи директних корисника (Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Општинског јавног правобранилаштва, Општинске управе ) планирани су на нивоу 2023. године –последњи ребаланс, у складу са  реалним потребама, осим средстава за зараде која су планирана према Упутству Министарства финансија. У разделу Скупштине општине се планирају средства за финансирање редовног рада политичких субјеката у складу са законом и средства за спровођење избора. У разделу Председника општине планирана су  средства за информисање путем јавног конкурса у складу са законском обавезом да се ова средства сваке године планирају .Општинском штабу за ванредне ситуације су планирана средства на име опремања јединице цивилне заштите у складу за законском обавезом за исто.

Расходи Програма  Становање, урбанизам и просторно планирање који подразумева и трошкове просторног планирања и улагања у развој заједнице  су повећани у  2024. години.  

 Расходи програма 2 Комунална делатност који се тиче улагања у уличну расвету, одржавања хигијене и јавних зелених површина, управљање отпадом и водоснабдевање су значајно повећани  у 2024. години.

Програм 3 Локални економски развој предвиђа средства за дотације Националној служби за запошљавање за спровођење мера активне политике запошљавања и планирају се на истом  нивоу у односу на  2023. годину.

Програм 5 Пољопривреда су планирана средства за подстицаје у пољопривреди који се реализују преко Буџетског фонда за развој пољопривреде  и износе 5.000.000,00 динара.

Програм 6 Заштита животне средине су планирана средства која се реализују преко Буџетског фонда за заштиту животне средине у складу са Програмом на који сагласност даје надлежно Министарство.У оквиру овог програма је и наставак пројекта “Чиста Србија“. Укупно  планирана средства за програм су повећана у односу на 2023. годину.

Програм 7 су планирани расходи за текуће и капитално одржавање путева који су на нижем нивоу у односу на 2023. годину.Овде се истиче куповина опрме за ЈКП Кучево .

              Код основних школа и средње школе планирана су  средства према остварењу из 2023. године и у складу са реалним потребама.Средства за бесплатан превоз деце  у складу  са општинском Одлуком о утврђивању већег обима права у области финансијске подршке планирана су код свих основних школа.   Код Средње школе издваја се пројекат Ученичког парламента –Надстрешница у дворишту Средње школе и Кутак пријатељства и Зелено двориште, набавка опреме , пре свега,   за новоуведени смер шумарски техничар, као и пројектно техничка документација за изградњу Дома за ученике.

Код расхода за предшколско образовање опредељена су средства у складу са реалним потребама из финансијског плана и на нивоу су плана из 2023. године.

Код  Програма 11 Социјална и дечија заштита  планирана су средства на истом нивоу у 2024. години. Код Центра за социјални рад се издвајају  средства за једнократне помоћи и друга социјална давања, као и услуге по уговору за потребе ангажовања особља у установи .  И у 2024. години се планира  реализација пројекта “Помоћ у кући за старија лица” за шта су повећана средства и “Лични пратилац детета ”.

Средства за Дом здравља се планирају  на нижем нивоу  у 2024. годину у делу текућих расхода. Истиче се реновирање сеоских амбуланти које се планира за 2024. годину и набавка опреме за Дом здравља.

Средства за дотације НВО, спортским и верским организацијама су  на нижем  нивоу у 2024. години.

 Код расхода у области културе издвајају се средства на име програмских активности код Центра за културу. За организацију Хомољских мотива планирано је 9.000.000,00 динара. Такође су издвојена средства за реализацију пројеката “Фестивал аматерских позоришта”, “Великани Кучева” и Градска галерија у Кучеву.  Планирана средства код Библиотеке су на нивоу 2023. године. Укупна средства за културу су повећана у односу на 2023. годину .

Код расхода ТОС-а планирани су повећани расходи за промоцију туристичке понуде и укупна средства су на ниову 2023. године

Средства за месне заједнице су планирана на нижем нивоу у односу на 2023. годину. Детаљни распоред средстава по Месним заједницама приказује се у њиховим финансијским плановима на које сагласност даје Општинско веће, а према утврђеним приоритетима.

Расходи програма 17 Енергетска ефикасност су планирани на вишем нивоу у односу на 2023. годину.

Расходи буџета утврђени су у износу од 686.000.000,00 и усаглашени са приходном страном.

У складу са Законом о локалној самоуправи нацрт Одлуке о буџету за 2024. годину био је предмет  разматрања на јавној расправи .Анкетирање грађана је спроведено, као и састанци са представницима месних заједница, невладиног сектора и Ученичког парламента, о чему су састављени Извештаји и објављени на сајту општине. Записник са одржане јавне расправе саставни је део предлога Одлуке о буџету за 2024. годину.

 

 

Loading