Заказана 26. седница Скупштине општине Кучево за петак, 06.октобар

IMG_20230324_095431
Facebook

Председник Скупштине општине Кучево, Бранко М. Кецман, заказао је 26. седницу овог тела за петак, 06.октобар са следећим дневним редом :

 

1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени Статута Општине Кучево;

2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о приступању
изради Плана детаљне регулације подручја ветроелектране ,,Ракова Бара“ на територији
општине Кучево;

3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о утврђивању добра у општој употреби;

4. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о продужењу закупа;
5. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању отуђења непокретности из
јавне својине општине Кучево, непосредном погодбом и то стана у улици Браће
Ивковића бр. 40/2;
6. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о прибављању непокретности у јавну
својину општине Кучево катастарских парцела 1668/3 и 1668/2 све у КО Кучево
непосредном погодбом;
7. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о поверавању шума;

8. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на Пречишћен
текст Статута Предшколске установе ,,Лане“ Кучево;

9. Упознавање са Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности из
програма пословања за II квартал 2023. године Јавног комуналног предузећа „Кучево“
Кучево;

10. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Управног одбора
Предшколске установе ,,Лане“ Кучево;

11. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Управног одбора
Предшколске установе ,,Лане“ Кучево;
12. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Локалног савета
родитеља Општине Кучево;
13. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Локалног савета
родитеља Општине Кучево;
14. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Школског одбора
Основне школе ,,Угрин Бранковић“ Кучево;
15. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Школског одбора
Основне школе ,,Угрин Бранковић“ Кучево;
16. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Школског одбора
Основне школе ,,Слободан Јовић“ Волуја;

17. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора
Основне школе ,,Слободан Јовић“ Волуја;
18. Одборничка питања.

Loading