Председник СО Кучево, Бранко М. Кецман, сазвао 23. редовну седницу за четвртак, 30.март

IMG_20230324_095503 (1)
Facebook

„Први међу једнакима“ кучевачког локалног парламента, Бранко М. Кецман, сазвао је 23. редовну седницу за четвртак, 30.март. Заседање ће се одржати у Свечаној сали Скупштине општине, а почетак је заказан за 12:00 часова. На дневном реду је 27. тачака:

1.Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Кучево за 2023. годину;

2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о утврђивању престанка мандата члану  Општинског већа и именовању члана Општинског већа Општине Кучево;

3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о бесплатном боравку деце у  Предшколским установама на територији Општине Кучево;

4. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу в.д. директора Центра за  културу ,,Драган Кецман“ Кучево;

5. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању в.д. директора Центра за културу ,,Драган Кецман“ Кучево;

6. Разматрање и одлучивање о предлогу Измене и допуне Кадровског плана Општине  Кучево за 2023. годину;

7.Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Кучево за 2022. годину;

8. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине  Општине Кучево – КП бр. 102/8 КО Кучево 1 непосредном погодбом;

9. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о отуђењу непокретности непосредном   погодбом катастарске парцеле на којој је изграђен објекат ,,Ловачки дом“ у Кучеву                  односно КП бр. 5333/32 КО Кучево;

10. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења, управљања и одржавања Месној заједници Дубока, непокретности у јавној својини Општине                   Кучево и то: објекта ТВ репетитора – антенског стуба и типске кућице као и КП бр. 6055/2 КО  Дубока на којој је изграђен објекат;

11. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању отуђењу непокретности из  јавне својине Општине Кучево путем јавног надметања – катастарске парцеле број                101/3 КО Кучево 1

12. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању  Комисије за планове јединице локалне самоуправе;

13. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о реализацији Програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота на територији Општине Кучево за 2022. годину;

14. Разматрање и одлучивање о предлогу Програма мера за унапређење услова живота  локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката  у циљу побољшања услова живота на територији Општине Кучево за 2023. годину;

15.Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на Друге измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа Кучево за 2023. годину;

16. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду Штаба за  ванредне ситуације за територију Општине Кучево за 2022. годину;

17. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на Годишњи  план рада Штаба за ванредне ситуације Општине Кучево за 2023. годину;

18. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад за Општину Кучево са Установом за                    одрасле и старије ,,Кучево“ за 2022. годину;

19. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Плана и програма рада Центра за социјални рад за Општину Кучево са Установом за одрасле и старије                              ,,Кучево“  са Финансијским планом за 2023. годину;

20. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Центра за културу ,,Драган Кецман“ Кучево за 2022. годину;

21. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Управног одбора  Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево;

22. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Управног одбора Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево;

23. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора  ,,Средње стручне школе“ Кучево;

24. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора  ,,Средње стручне школе“ Кучево;

25. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења и разрешењу члана Савета за социјалну   и здравствену заштиту;

26. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Савета за социјалну и здравствену заштиту;

27. Одборничка питања.

 

 

 

 

 

 

Loading