Веће предложило ангажовање екстерног ревизора за контролисање завршног рачуна буџета општине за 2022. годину

IMG_20230228_093452_378
Facebook

У Свечаној сали СО Кучево „опшптинска влада“ је одржала своју 9. овогодишњу седницу којом је председавао др Иван Рајичић. Чланови Већа су донели одлуку да се Скупштини општини упути предлог за ангажовањем екстерног ревизора за контролисање завршног рачуна буџета општине за 2022. годину, усвојили информацију у вези пружања услуга из оквира  акције „Помоћ у кући“, Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево за 2022.год, предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево за 2023.год измене и допуне Правилника о организацији и и систематизацији радних места у ОУ, посебним организационим јединицама и Опптинском правобранилаштву општине Кучево, извештај о реализацији Програма коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији општине Кучево за 2022.год и предлога истог за текућу годину. Прихваћен је захтев ЈКП „Кучева“ у вези измене постојеће систематизације и Програма пословања за текућу годину, одлучило да сагледа могућности да се проступи реализацији уређења Спомен парка у центру Нереснице, разматрало више захтева МЗ Волуја, као и захтева, молби и приговора  грађана по различитим основама.

Loading