Oпштинско веће донело одлуку о расписивању Јавног позива за финансирање спортских пројекта у 2024. години

8244303167139651875
Facebook

Општинско веће општине Кучево на 6. седници одржаној дана 10.02.2023. године донело је ОДЛУКУ  о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Кучево за финансирање/суфинансирање програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта за 2024. годину.

Текст јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

За доделу средстава из буџета општине Кучево за финансирање/суфинансирање
програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта за 2024. годину

Позивају спортске организације у области спорта са седиштем на територији
општине Кучево (преко ССОК) да аплицирају својим предлозима програма за доделу

средстава за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта који реализују и
финансирају/суфинансирају из буџета општине Кучево.
Учествовање по јавном позиву – услови и критеријуми
Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу:
1) предлагача програма,
2) носиоца програма,
3) садржине и квалитета програма,
4) финансирања програма.
Предлоге програма по јавном позиву подносе следеће организације:
– Спортски савез општине Кучево – подноси предлог свог годишњег програма и
годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији
општине Кучево
Основни услови које носилац програма мора да испуни су:
 да буде регистрован у складу са Законом,
 да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом,
 да искључиво или претежно послује на недобитној основи,
 да има седиште на територији општине Кучево,
 да је директно одговоран за припрему и извођење програма,
 да је претходно обављао делатност најмање годину дана,
 да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских
активности и делатности,
 да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма
ранијих година,
 да располаже капацитетима за реализацију програма,
 да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза и
Спортског савеза општине Кучево.
Оцена предлога програма
Стручна комисија за одобрење годишњих програма коју образује председник
општине анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма и подноси предлог
Општинском већу. Општинско веће утврђује прелиминарни предлог, а након усвајања
буџета за наредну годину одлучује о одобравању програма и обавештава носиоце
програма о висини одобрених средстава по годишњим програмима.
Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава
од укупне суме средстава буџета општине Кучево предвиђених за финансирање програма
из области спорта, у складу са Законом, те би се приликом израде предлога програма –
финансијског плана требао имати у виду и овај финансијски показатељ.
Начин аплицирања и потребна документација
Подносиоци програма – спортске организације подносе програм на утврђеном
обрасцу – апликационом формулару који се може преузети у просторијама Општинске

управе општине Кучево као и на званичној интернет презентацији општине Кучево
(www.kucevo.rs) и чини саставни део овог јавног позива.
Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма
морају бити у потпуности попуњени, с тим да образац предлога програма може бити
достављен и у електронској форми (ЦД/флеш). Уз апликациони формулар (читко
попуњен) достављају се пропратно писмо у коме су наведене основне информације о
носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма,
временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и
интереса грађана), које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно
носиоца програма, као и докази о испуњености обавезних услова.
Организације у области спорта комплетну документацију у два примерка
достављају Спортском савезу општине Кучево, Светог Саве бр. 114, а обједињени предлог
програма са својим предлогом програма Спортски савез општине Кучево доставља
Општинском већу, на писарници Општинске управе општине Кучево (у времену од 7 до
15 часова) са назнаком ,,Предлог годишњег/годишњих програма организација у
области спорта“.
Рок за подношење пријава по јавном позиву
Рок за подношење предлога Спортском савезу општине Кучево од стране
организација у области спорта – до 29.04.2023. године.
Рок за подношење предлога Општинском већу од стране Спортског савеза општине
Кучево – до 01.06.2023. године.

Све додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног
дана од 7 до 15 часова у просторијама Спортског савеза општине Кучево, Светог Саве бр.
114. и у просторијама Општинске управе општине Кучево, Светог Саве бр. 76,
канцеларија број 13, односно на телефоне број: 012/852-141 и 0631996045.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли
Општинске управе општине Кучево и на званичној интернет презентацији општине
Кучево (www.kucevo.rs).

 

Loading