Веће предложило Скупштини буџет за наредну годину и ребаланс овогодишњег

IMG20221212090308
Facebook

На својој 38. овогодишњој седници чланови  “ општинске Владе“ су разматрали 17. тачака. Свакако најзначајнија је она у оквиру које су Скупштини предложили буџет за наредну годину у висини од 692 милиона динара ( све о буџету за 2023. годину можете погледати О В Д Е)  као и ребаланс овогодишњег. У образложењу је наглашено :

Правни основ за доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кучево за 2022. садржан је у  члану  47. Закона о буџетском систему.

     Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кучево за 2022.год. условљен је потребом да се усклади приходна страна са  остварењем до краја новембра и расходна страна са приоритетима.

     На страни прихода извршена је корекција појединих ставки тј. повећани су порези на доходак, пре свега порез на зараде, а остали су кориговани према остварењу. Укупно планирани приходи буџета су смањени и износе 607.800.000,00 .

     На страни расхода извршена је корекција код свих буџетских корисника  у складу са достављеним предлозима за корекцију  и потребама за уштедама. Код Општинске управе су опредељена  додатна средства за текуће одржавање путева , за пројекат “Помоћ у кући за старија лица”, за субвенције по Програму за ЈКП, за социјална давања,текућу буџетску резерву,  неопходну пројектну документацију  и материјал. Опредељена су додатна средства  за  месне заједнице и за  Штаба за ванредне сутуације.  Одређени расходи су смањени према утврђеним приоритетима, пре свега, средства за поједине капиталне радове који се не могу реализовати до краја године услед недостатка средстава због раста цена.  Расходи за образовање су кориговани по достављеним предлозима од стране школа, као и код Вртића и осталих јавних установа.   Укупни расходи су утврђени у износу од 607.800.000,00 и усаглашени са приходном страном. Сходно наведеним променама, извршене су промене у осталим пратећим табелама из Одлуке о буџету.

Такође, Скупштини је предложено и предлог програма пословања ЈКП Кучево за 2023.г, предлог Статута и допуне делатности Туристичке  организације „Кучево“ и предлог Извештаја о остваривању програма управљања споменика природе „Пећина Равништарка“ и „Пећина Церемошња“. Скупштини ће се предложити и да се измени План детаљне регулације насеља Нереснице и Волује и прибављања појединих парцела ( због потребе изградње моста на Пеку код Нереснице).

Веће је усвојило и предлог Одлуке о организацији Општинске управе а на дневном реду је било и више захтева појединих месних заједница и спортских удружења.

Loading