Расписан Конкурс за подизање нових пластеника – повраћај уложених средстава до 195.000,00 динара

plastenik-navodnjavanje-1
Facebook

Комисија за израду и праћење реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево расписала је Kонкурс за инвестицију за подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу.

Интензитет помоћи:

Повраћај: 80% укупне вредности пластеника. Подносиоци захтева, односно корисници средстава плаћају вредност 20% укупне вредности пластеника, односно вредност ПДВ-а, купљених предметних пластеника. Максимална вредност повраћаја средстава износи 195.000,00 динара, за подизање пластеника минималне прихватљиве површине 6×15 метара, односно 90м2.

 

Услови за добијање подстицајних средстава:

Општи критеријуми које корисници треба да испуне да би могли да користе финансијска средства предвиђена овом мером:

  1. Подносилац захтева је уписан уРегистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју и налази се у активном статусу са производњом на територији општине Кучево;2.Подносилац захтева нема неизмирене доспеле обавезе према општини Кучево из претходног периода, а у вези пројеката у пољопривреди које је општина Кучево финансирала односно суфинансирала;
  2. Подносилац захтева нема неизмирене доспеле пореске обавезе према општини Кучево;
  3. Подносилац захтева није поднео захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  4. Подносилац захтева наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке инвестиције;

6. Само се инвестиције у текућој години могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова;

Потребна документација:

  1. Захтев за подстицајна средства од стране носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  2. Фотокопија потврде о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства на територији општине Кучево у 2022. години;
  3. Фотокопија обрасца „Извод из регистра пољопривредних газдинстава-структура биљне производње“ издата од стране Управе за трезор-Експозитура Кучево;
  4. Фотокопија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  5. Фотокопија рачуна за набавку пластеника или материјала за пластеник и опрему пластеника, насловљене на носиоца газдинства;
  6. Уверење о измереним доспелим пореским обавезама од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

7. Изјава носиоца регистрованог пољопривредног газдинства да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу код других државних органа.

Корисници подстицаја су обавезни да током периода од три године достављају годишњи извештај управљања пластеником Комисији за израду и праћење реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево, у периоду од 01. јануара до 31. јануара у години у којој се подноси извештај за претходну годину. У предметном извештају корисници подстицаја треба да наведу које су културе у ком периоду биле засађене, као и процењену количину приноса.

Образац захтева за подстицајна средства се може преузети у канцеларији број 11, Одсек за пољопривреду Општинске управе општине Кучево.

Захтев, са пратећом документацијом, на Јавни конкурс достављати у року од 60 дана од дана објављивања. Последњи дан за предају захтева је 26.08.2022.године.

Loading