Постани предузетница!

Postani preduzetnica
Facebook

 

Привредно друштво МОЗЗАРТ ДОО Београд заједно са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Координационим телом за родну равноправност, у складу са закљученим Протоколима о сарадњи, објављује Јавни позив за доделу бесповратних средстава намењених самозапошљавању незапослених жена, за подршку започињању сопственог бизниса.
Општи циљ је економско оснаживање жена, промоција родне равноправности, развој и промоција предузетничког духа и подстицање предузетништва код незапослених жена, посебно у неразвијеним јединицама локалне самоуправе на територији Републике Србије, као и унапређење ефикасности и институционалне подршке пословању и развоју жена предузетница.
Подршка обухвата бесповратну помоћ за финансирање најбољих пословних идеја, на основу достављеног Захтева за доделу средстава за самозапошљавање у којем је описан предлог пројекта са анализом трошкова и једногодишњим планом развоја пројекта незапослених жена, за покретање и вођење посла, доделом бесповратних средстава.
Привредно друштво МОЗЗАРТ ДОО Београд обезбедиће медијску, маркетиншку и логистичку подршку одабраним пројектима у складу са својим капацитетима и могућностима.
Циљна група
Право на коришћење бесповратних средстава имају жене које су незапослене и имају квалитетну пословну идеју за самозапошљавање.
Финансијска средства
Укупно расположива средства за намене овог Јавног позива, износе 50.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате средстава.
Бесповратна средства додељују се у укупном износу од највише 10.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате средстава, по одабраном пројекту, у зависности од сваке појединачне пословне идеје незапослене жене, у циљу оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Средства се додељују према динамици утврђеној уговором закљученим између правног лица које оснује подноситељка захтева и финансијера – Привредног друштва МОЗЗАРТ ДОО Београд, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава.
Незапослена жена која оствари право на бесповратна средства у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање дванаест месеци, почев од дана доделе бесповратних средстава, односно отпочињања обављања делатности.
Пре доделе средстава, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Координационо тело за родну равноправност врше проверу испуњености законских услова и услова овог јавног позива за незапослену жену.
Услови за учешће
• Да је жена незапослена;
• Да је држављанка Републике Србије;
• Да није правноснажно осуђивана на казну затвора од најмање 6 месеци.
• Да имају јасну пословну идеју и правилно испуњен Захтев за доделу средстава за самозапошљавање који је део документације уз овај Јавни позив.
Додатни критеријуми по приоритетима за доделу бесповратних средстава незапосленим женама:
• Да припада категорији теже запошљивих лица;
• Да својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом;
Обавезна документација за конкурисање
• Захтев за доделу средстава за самозапошљавање са основним подацима и описом пословне идеје;
• Копија личне карте или очитана лична карта;
• Уверење о држављанству које није старије од шест месеци;
• Уверење да је жена пријављена на евиденцију лица која траже запослење (издаје Национална служба за запошљавање) или Изјава дата пред јавним бележником да је незапослена;
• Уверење о некажњавању (издаје МУП)
• Изјава о пристанку на обраду података о личности за сврхе конкурисања
Додатна документација за конкурисање коју достављају пројекти који су ушли у ужи круг за доделу бесповратних средстава
• Уверење о имовинском стању (издаје Катастар)
Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања, Координационо тело за родну равноправност и Привредно друштво МОЗЗАРТ ДОО Београд задржавају право, да уколико је потребно затраже и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
О правилно поднесеним захтевима и пословним идејама ће одлучивати петочлана Комисија коју ће чинити представници Министарства за рад, запошљавања, социјална и борачка питања, Координационог тела за родну равноправност и Привредног друштва МОЗЗАРТ ДОО Београд.
Непотпуни захтеви се неће разматрати.
Сви подаци о личности који буду достављени Привредном друштву МОЗЗАРТ ДОО Београд биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.
Начин пријављивања и рок за подношење пријава
Захтев за доделу средстава за самопзапошљавање са наведеном обевезном документацијом доставља се непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, на адресу Привредног друштва МОЗЗАРТ ДОО Београд, Таковска 49б, Београд, са напоменом: „за доделу бесповратних средстава намењених запошљавању жена” или електронским путем на мејл адресу зенскопредузетниство@моззартбет.цом
Рок за подношење Захтева за доделу бесповратних средстава је 30 дана од дана објављивања Јавног позива.
Захтеви којима буду додељена бесповратна средства биће јавно објављени на веб сајтовима Привредног друштва МОЗЗАРТ ДОО Београд, Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања и Координационог тела за родну равноправност најкасније 30 дана од дана истека рока за подношење Захтева за доделу бесповратних средстава у овом Јавном позиву.
Праћење и контрола
Кориснице које добију средства у обавези су да као средство обезбеђења потпишу меницу на име Привредног друштва МОЗЗАРТ ДОО Београд.
Редовно информисати Привредно друштво МОЗЗАРТ ДОО Београд о току реализације пројекта на начин на који то одреди Привредно друштво МОЗЗАРТ ДОО Београд.
Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања, Координационо тело за родну равноправност и лица која они овласте имају право увида у сву документацију, неограничен приступ и могућност праћења реализације пројекта.
Током реализације пројекта, у складу са утврђеном динамиком преноса средстава, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Координационо тело за родну равноправност и Привредно друштво МОЗЗАРТ ДОО Београд имају право да захтевају наративни и финансијски извештај о наменски утрошеним средствима и реализацији пројекта, који су кориснице средстава дужне да доставе седам дана од пријема захтева.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник бесповратних средстава је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава, као и случају обављања регистроване делатности краће од 12 месеци, а као средство обезбеђења уредног враћања средстава служи бланко меница коју потписује корисник средстава.

Loading