Расписан конкурс за доделу инвестиција за подизање и опремање пластеника

Screenshot_20210409-101742_Chrome
Facebook

Комисија за израду и праћење реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево расписаla je  Kонкурс за инвестицију за подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу.

Пластеници ће бити субвенционисани у износу од 100% вредности без ПДВ-а. Корисник средстава треба сам да сноси вредност ПДВ-а у износу од 20% од укупне вредности пластеника односно износ од 24.000,00 динара, при чему је структура цене пластеника 120.000,00 динара вредност пластеника без ПДВ-а, износ ПДВ-а 24.000,00 динара, односно јединична цена пластеника са ПДВ-ом 144.000,00 динара.

Услови за добијање подстицајних средстава:

1. Подносилац захтева је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју и налази се у активном статусу са производњом на територији општине Кучево;
2. Подносилац захтева нема неизмирене обавезе према општини Кучево из претходног периода, а у вези пројеката у пољопривреди које је општина Кучево финансирала, односно суфинансирала;
3. Подносилац захтева нема неизмирене пореске обавезе према општини Кучево;
4. Подносилац захтева није поднео захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
5. Подносилац захтева не сме да отуђи нити да да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке инвестиције;
6. Само се инвестиције у текућој години могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова;
7. На крају инвестиције пољопривредно газдинство треба у свом власништву може да поседује максимум 50 ха крмног биља или житарица или 0,1-50 ха јагодичастог воћа и хмеља, 0.3-100 ха другог воћа, 0.2-100 хектара винове лозе.

Потребна документација:
1. Захтев за подстицајна средства од стране носиоца газдинства;
2. Фотокопија потврде о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства на територији општине Кучево у 2021. години;
3. Фотокопија обрасца „Извод из регистра пољопривредних газдинстава-структура биљне производње“ издата од Управе за Трезор – Експозитура Кучево.
4. Фотокопија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
5. Фотокопија предрачуна за опрему пластеника насловљена на носиоца регистрованог пољопривредног газдинства. Предметним предрачуном је потребно обухватити следећу опрему:
– ПХ метар
– ЕЦ метар
– Влагомер земље
– Влагомер ваздуха
– Спољи термометар
– Унутрашњи термометар
– Агротекстилна фолија (заштита од корова)
– Пумпу за воду или наткривени танк 1м³
– Филтере за воду.
6. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама од стране надлежног органа ЈЛС
7. Изјава носиоца регистрованог пољопривредног газдинства да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу код других државних органа.

Корисници подстицаја су обавезни да:

1. Изврше припрему терена за постављање пластеника и ископају одговарајући дренажни канал;
2. Да током периода од три године су дужни да достављају годишњи извештај управљања пластеником;
3. Да у периоду од тридесет дана, од дана монтаже пластеника изврше набавку за наведену пратећу опрему пластеника, у свему према достављеном предрачуну.

Уколико корисници подстицаја у предвиђеном року не поднесу рачуне о набавци исте, имају обавезу да у буџет општине Кучево уплате укупан износ вредности пластеника без ПДВ-а у року од 30 дана.

Образац захтева за пидстицајна средства се може преузети у канцеларији број 11., Одсек за пољопривреду Општинске управе општине Кучево, где можете добити и све остале потребне информације у складу са овим Конкурсом.

 1,778 total views,  2 views today