УСВОЈЕН Р О К О В Н И К ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Zgrada Opstine Kucevo
Facebook

На својој седници одржаној 08. марта, Изборна комисија општине Кучево за спровођење избора за чланове савета месних заједница у саставу  Драган Милопрадовић, председник, Зоран Вукојевић, члан и Зоран Демић, члан усвојила је Пословник о раду ИК за спровођење избора за чланове савета МЗ, Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница, расписаних за 11.04.2021. год., Роковник за вршење изборних радњи за месне заједнице 2021. год., Образац -Кандидатура за члана Савета МЗ и Образац – Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана Света МЗ. Обрасци се могу преузети на сајту www.kucevo.rs

Кандидатуру за чланове Савета може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике Србије, који има бирачко право и који има пребивалиште на територији месне заједнице која се бира, односно кога својим потписима, прописаним Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница, предложе бирачи који имају пребивалиште на територији те месне заједнице.

Уз пријаву, кандидат прилаже и списак бирача који својим потписом подржавају кандидатуру, са следећим подацима: име и презиме бирача,  ЈМБГ,  пребивалиште,  адреса  становања и потребан број потписа бирача да подржава предлог кандидата за члана Савета месне заједнице.

Број потписа бирача који подржавају кандидата је следећи:

 1. Мeснa зajeдницa Велика Бресница, 10 потписа
 2. Мeснa зajeдницa Раброво, 10 потписа
 3. Мeснa зajeдницa Мустапић, 10 потписа
 4. Мeснa зajeдницa Мишљеновац, 10 потписа
 5. Мeснa зajeдницa Љешница, 10 потписа
 6. Мeснa зajeдницa Српце, 10 потписа
 7. Мeснa зajeдницa Вуковић, 10 потписа
 8. Мeснa зajeдницa Зеленик, 10 потписа
 9. Мeснa зajeдницa Сена, 10 потписа
 10. Мeснa зajeдницa Турија, 10 потписа
 11. Мeснa зajeдницa Ракова Бара, 10 потписа
 12. Мeснa зajeдницa Каона, 10 потписа
 13. Мeснa зajeдницa Кучево, 20 потписа
 14. Мeснa зajeдницa Кучајна, 10 потписа
 15. Мeснa зajeдницa Церовица, 10 потписа
 16. Мeснa зajeдницa Церемошња, 10 потписа
 17. Мeснa зajeдницa Буковска, 10 потписа
 18. Мeснa зajeдницa Шевица, 10 потписа
 19. Мeснa зajeдницa Нересница, 20 потписа
 20. Мeснa зajeдницa Дубока, 10 потписа
 21. Мeснa зajeдницa Волуја, 20 потписа
 22. Мeснa зajeдницa Раденка, 10 потписа

 

Списак бирача који подржавају пријаву кандидата, мора бити читко попуњен штампаним словима и својеручно потписан од стране бирача. Потписи бирача који подржавају пријаву кандидата се не оверавају.

 

Када се ради о роковима изборних радњи, они су следећи :

 

I Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи

 

1. Расписивање избора

(Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Кучево)

избори су расписани за

11.април 2021. године

 

2. Почетак тока рокова за вршење изборних радњи

(Одлука о расписивању избора)

од 03. марта 2021. године
3. Утврђивање јединствених стандарда за изборни материјал, прописивање образаца и правила за спровођење изборних радњи

(члан 26. И 28. Одлуке о месним заједницама)

до 08. марта 2021. године

у 24,00 часа

 

II  Бирачке комисије месних заједница

 

4. Именовање бирачких комисија месних заједница

(члан 27. Одлуке о месним заједницама)

 

до 01. априла 2021. године

до 24,00 часа

5 Замена чланова бирачких комисија

(чл. 29. Одлуке о месним заједницама)

до 06. априла 2021.године     до 24,00 часа
 

III Бирачка места

 

6. Одређивање бирачких места

(члан 41 и 42. Одлуке о месним заједницама)

20. дана пре одржавања избора

до 21. марта 2021.. године

дo 24,00 часа

 

IV Кандидовање

 

7. Подношење пријава

(члан 34. Одлуке о месним заједницама)

до 26. марта 2021. године

до 24,00 часа

 

8. Утврђивање и објављивање збирне  изборне листе кандидата

(члан 40. Одлуке о месним заједницама)

до 31. марта 2021. године

до 24,00 часа

 

V Бирачки спискови

 

9. Упис и промене у бирачком списку

(члан 43. Одлуке о месним заједницама)

до 06. априла 2021. године

до 24,00 часа

10.  

Израда, овера  и закључење извода  из  бирачког списка

(члан 44. Одлуке о месним заједницама)

до 06. априла 2021. године

до 24,00 часа

 

 

VI Спровођење избора

 

11. Предаја изборног материјала бирачким комисијама месних заједница

(члан 31. Упутства)

до 08. априла 2021. године

до 24,00 часа

12. Обавештање посматраччима

(члан 48. Одлуке о месним заједницама

до 06. априла 2021. године

до 24,00 часа

13. Отварање бирачких места и гласање

(Одлука о расписивању избора за чланове

савета месних заједница на територији општине Кучево и члан 39. Упутства)

11. април 2021. године

од 08,00 до 18,00 часова

 

 

VII Утврђивање резултата гласања

 

14. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала Изборној комисији

(члан  60. Упутства)

oдмах по затварању бирачког места, а најкасније

11. априла 2021. године

до 24,00 часа

15. Утврђивање коначних резултата избора за сваку месну заједницу

(члан 52. и 53. Одлуке о месним заједницама и

Члан 74 и 79.. Упутства)

у року од 48 часова од затварања бирачких места, односно одмах по окончању приговарачких поступака
 

VIII Заштита изборног права

 

16. Подношење приговора Изборној комисији

(члан 52. Одлуке о месним заједницама

и члан 77 и 78.. Упутства)

у року од 24 часа од када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст
17. Доношење одлуке по приговору

(члан 53. Одлуке о месним заједницама

и члан 79. Упутства)

у року од 48 часова од часа пријема приговора

 

18. Подношење приговора Другостепеној изборној комисији на одлуку о приговору Изборнe комисије

(члан 54. Одлуке о месним заједницама

и члан 80. Упутства)

у року од 24 часа од дана достављања одлуке
19. Доношење одлуке Другостепене изборне комисије по приговору

(члан 54. Одлуке о месним заједницама

и члан 81. Упутства)

у року од 48 часова од                         дана пријема приговора

 

 

IX Објављивање роковника

 

20. Овај Роковник објавити на званичној интернет презентацији општине Кучево www.kucevo.rs по доношењу истог

Loading