У току је израда Нацрта плана управљања ризицима од поплава од 2021.-2027. године

IMG_1838
Facebook

Републичка дирекција за воде упутила је Обавештење јавности о почетку израде Нацрта плана управљања ризицима од поплава од 2021.-2027. године које преносимо у целости :

                                                                             О б а в е ш т е њ е

 Планом управљања ризицима од поплава обезбеђује се управљање ризицима смањивањем могућих штетних последица поплава на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности. Нацрт плана се израђује за територију Републике Србије по водним подручјима. Преиспитивање и новелирање ПУРП-а ће се вршити по истеку 6 година од његовог доношења.План управљања ризицима од поплава израђује се на основу карата угрожености и карата ризика од поплава.Израда Нацрта ПУРП-а се одвија у непосредној сарадњи са јавним водопривредним предузећима „Србијаводе” и „Воде Војводине”.Планирано је да Нацрт ПУРП-а буде израђен до краја 2021. године.За потребе израде Нацрта ПУРП-а формирана је радна група која ће се током истог консултовати са заинтересованим странама и циљним групама. Радну групу чине представници Републичке дирекције за воде и јавних водопривредних предузећа.

Оквирни садржај ПУРП-а:

1) закључци прелиминарне процене ризика од поплава и прегледна карта водног подручја на којој су уцртана значајна поплавна подручја;

2) карте угрожености од поплава и карте ризика од поплава и закључци изведени на основу карата;

3) опис одговарајућих циљева управљања ризицима од поплава

4) списак мера и њихових приоритета за постизање циљева управљања ризицима од поплава;

5) опис одређивања приоритета и начина на који ће се пратити напредак у примени плана;

6) преглед предузетих мера јавног информисања и консултовања;

7) надлежни органи и предузећа за примену плана управљања ризицима од поплава;

8) опис процеса усклађивања са суседним државама као и са планом управљања водама.

Ближе инфромације се могу добити на следећим електронским адресама, са назнаком: Нацрт плана управљања ризицима од поплава за период 2021-2027. године.

– merita.borota@minpolj.gov.rs

– ivana.spasic@srbijavode.rs

– rmarcetic@vodevojvodine.rs

 3,780 total views,  2 views today