630.000,00 за јачање постојећих и оснивање нових пољопривредних удружења

DSCF0119
Facebook

Надлежни за развој пољопривреде у нашој општини расписали су Јавни конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за меру: Успостављање и јачање удружења и задруга у области пољопривреде. Јавни конкурс траје 30 дана од дана објављивања.

Значај удруживања у пољопривреди је велики и на тај начин пољопривредни произвођачи лакше остварују заједничке интересе. Општина Кучево је препознала значај удруживања у пољопирвреди и овим Јавним конкурсом желимо да подстакнемо оснивање нових пољопривредних удружења и задруга, као и развој постојећих „ рекли су за наш портал из Одсека за пољопривреду.

Све информације о расписаном Конкурсу заинтересовани представници пољопривредних удружења и задруге могу добити у Одсеку за пољопривреду Општинске управе општине Кучево, Светог Саве 76, 12 240 Кучево, канцеларија број 11.

 

 

 

 

К О Н К У Р С

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 5. став 2. алинеја друга и члан 6. став 1. Правилника о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 1/17), Правилника о изменама и допунама Правилника о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 2/18), главе II Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево за 2018. годину, број III-320-2/2018 од 26.04.2018. године Комисија за израду и праћење реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

О условима и начину коришћења подстицаја за меру

Успостављање и јачање удружења и задруга у области пољопривреде

Предмет:

Расписује се Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за меру: Успостављање и јачање удружења и задруга у области пољопривреде на територији општине Кучево у 2018. години, по основу права на подстицаје за Успостављање и јачање удружења и задруга у области пољопривреде, у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Кучево за 2018. годину, број III-320-2/2018 од 26.04.2018. године, а ради стварања услова за очување, унапређење, подстицај и развој пољопривредне производње на територији општине Кучево.

Средства за реализацију овог Јавног конкурса у износу од 630.000,00 динара, предвиђена су Одлуком о буџету општине Кучево за 2018. годину („Службени гласник општине Кучево“, бр. 18/17) и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кучево за 2018. годину („Службени гласник општине Кучево“, бр. 3/18), у оквиру Раздела 5. Општинска управа, Глава 5.01, Програм 5. Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, Функција 421-Пољопривреда, Позиција 96, Економска класификација 454 – Текуће субвенције приватним предузећима.

Интензитет помоћи:

Висина подстицаја ће бити утврђена у складу са захтевима из поднетог програма удружења и задруга.

Услови за добијање подстицајних средстава:

Општи критеријуми које корисници треба да испуне да би могли да користе финансијска средства предвиђена овом мером:

 

 1. Подносилац захтева (удружење/задруга) је регистрован у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони)/Законом о задругама („Службени гласник РС“, бр. 112/15) на територији општине Кучево;

 

 1. Подносилац захтева нема неизмирене доспеле обавезе према општини Кучево из претходног периода, а у вези пројеката у пољопривреди, које је општина Кучево финансирала односно суфинансирала;

 

 1. Подносилац захтева нема неизмирене доспеле пореске обавезе према општини Кучево;

 

 1. Подносилац захтева нема неизмирене доспеле пореске обавезе према Републици Србији;

 

 1. Подносилац захтева није поднео захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;

 

 1. Подносилац захтева наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке инвестиције;

 

 1. Само се инвестиције у периоду од 01.11.2017. до дана објављивања овог јавног конкурса се могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова.

 

Потребна документација:

 

 1. Захтев за подстицајна средства од стране представника удружења/директора задруге,

 

 1. Решење из Агенције за привредне регистре (фотокопија),

 

 1. Фотокопија текућег рачуна,

 

 1. Фотокопија важеће личне карте представника удружења/директора задруге,

 

 1. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама од стране надлежног органа локалне самоуправе,

 

 1. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама од стране надлежне пореске управе,

 

 1. Образац предлога програма рада удружења/предлога програма рада задруге са финансијским планом,

 

 1. Фотокопије предрачуна/рачуна за предметну инвестицију, издат у периоду од 01.11.2017. до дана објављивања овог јавног конкурса (оригинал на увид); предрачун/рачун мора да гласи на име представника удружења/директора задруге.

 

 1. Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава и извод, оверени од стране банке, а у случају када је извршено готовинско или плаћање картицом може се доставити копија писаног рачуна који прати фискални исечак (оригинал на увид);

 

 1. Фотокопија отпремнице и гаранције за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице и гаранције (оригинал на увид);

 

 1. Изјава подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу код других државних органа.

 

Документа која се достављају уз захтев за коришћење подстицаја морају да гласе искључиво и само на подносиоца захтева.

Давалац подстицаја задржава право право да затражи допуну документације или додатне информације.

Образац захтева за подстицајна средства се може преузети у канцеларији број 11., Одсек за пољопривреду Општинске управе Кучево.

Захтев, са потребном документацијом, доставити у затвореној коверти, са напоменом „ЗА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КУЧЕВО-НЕ ОТВАРАТИ-са назнаком: Мера: Успостављање и јачање удружења и задруга у области пољопривреде на територији општине Кучево у 2018. години.

Захтев, са пратећом документацијом, се доставља непосредно на писарници Општинске управе Кучево, улица Светог Саве бр. 76, 12 240 Кучево, или путем поште, препоручено пошиљком, а на адресу: Општина Кучево, Комисија за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево, улица Светог Саве бр. 76, 12 240 Кучево.

Захтев, са пратећом документацијом, на Јавни конкурс достављати у року од 30 дана од дана објављивања.

Комисија ће одбацити неблаговремене пријаве, непотпуне пријаве, пријаве упућене факсом или електронском поштом.

Отварање пријава по Јавном конкурсу врши Комисија, као и њихову обраду провером података из приложене документације и службених евиденција. Комисија разматра пријаве на основу критеријума утврђених у јавном конкурсу и саставља предлог ранг- листе, у којој предлаже будуће кориснике и износ средстава Буџетског фонда, који ће им бити додељен на коришћење. Предлог ранг-листе се објављује званично на огласној табли Општинске управе Кучево као и на званичном сајту Општине Кучево http://www.kucevo.rs/.

На предлог ранг-листе учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од објављивања. Приговор се подноси Комисији у писаној форми непосредно на писарници Општинске управе Кучево, улица Светог Саве бр. 76, 12 240 Кучево или на пошти, препорученом пошиљком.

О изјављеним приговорима одлучује Комисија. Комисија саставља предлог коначне ранг-листе и доставља је Општинском већу на утврђивање. Уколико број пријава за подстицаје и висина тражених средстава, не прелази износ опредељених средстава, предлог ранг листе се неће објављивати.

У року од 15 дана од дана објављивања коначне ранг листе, подносиоци захтева дужни су да донесу следећу документацију:

 

 1. Фотокопије рачуна за предметну инвестицију издате периоду од 01.11.2017. до дана објављивања овог јавног конкурса (оригинали на увид). Рачун мора да гласи на име представника удружења/директора задруге;

 

 1. Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава и извод, оверени од стране банке, а у случају када је извршено готовинско или плаћање картицом може се доставити копија писаног рачуна који прати фискални исечак (оригинал на увид);

 

 1. Фотокопија отпремнице и гаранције за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице и гаранције (оригинал на увид);

 

 

 1. Изјава подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу код других државних органа.

 

У случају да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим корисницима који испуњавају прописане услове приликом утврђивања ранг-листе предност има подносилац захтева који је раније поднео пријаву.

Општинско веће општине Кучево утврђује коначну ранг-листу будућих корисника и износ средстава који им се додељује, након чега председник општине Кучево закључује појединачне уговоре са корисницима подстицаја, којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

По утврђивању коначне ранг-листе будућих корисника подстицајних средстава за меру: Успостављање и јачање удружења на територији општине Кучево у 2018. години, резултати конкурса биће објављени на огласној табли Општинске управе Кучево и на званичном сајту општине Кучево http://www.kucevo.rs/

Јавни конкурс ће бити обновљен, уколико се планирана новчана средства не потроше у првом позиву у потпуности. У обновљеном јавном конкурсу важиће само рачуни од 28.06.2018. године.

Текст овог Јавног конкурса објавити на огласној табли Општинске управе општине Кучево, огласним таблама месних канцеларија, званичном сајту општине Кучево http://www.kucevo.rs/ и на интернет порталу е-Кучево http://www.ekucevo.rs/ .

Додтне информације у вези са Јавним конкурсом, можете добити на телефон 012/852-142.

Број: III-320-22/2018

Датум: 27.06.2018. године

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Сузана Марковић, дипл.економиста, с.р.

Loading