Седница Скупштине општине у петак, 30. јуна

IMG_20230324_095503 (1)
Facebook

Председник Скупштине општине Кучево Бранко М. Кецман заказао је 24. седницу локалног парламента за петак, 30.јуна у 12:00 часова. Заседање ће се одржати у Свечаној сали СО са почетком у 12:00 часова.

Д н е в н и р е д:

1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о Завршном рачуну буџета Општине Кучево за 2022. годину;

2. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинског већа Општине Кучево за 2022. годину;

3. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинске управе Општине Кучево за 2022. годину;

4. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о реализацији Акционог плана за спровођење Стамбене стратегије Општине Кучево за 2022. годину;

5. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању Акционог плана за спровођењеСтамбене стратегије Општине Кучево за 2023. годину;

6. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Кучево и то дела катастарске парцеле 3878 КО Поповац и делова катастарских парцела 1612 и 1614 КО Гложана, непосредном погодбом;

7. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о начину плаћања купопродајне цене непокретности;

8. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Кучево, непосредном погодбом и то катастарске парцеле 5971/1 КО Кучево 1 са припадајућим објектима;

9. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за површински коп на локалитету Понорац у КО Равниште и КО Церемошња;

10.Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о давању на коришћење, одржавање и управљање Основној школи ,,Угрин Бранковић“ из Кучева зграду основног образовања и зграду за спорт и физичку културу-спортску халу са припадајућим објектима;

11. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о давању на коришћење, одржавање и управљање библиотеци ,,Никола Сикимић Максим“ пословне просторије културе у оквиру зграде Центра за културу Кучево;

12. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о давању на коришћење, одржавање и управљање Центру за културу ,,Драган Кецман“ Кучево објекта зграде културе;

13. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању друге измене и допуне просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево;

14. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о конституисању права стварне службености на парцелама у јавној својини Општине Кучево у корист Друштва за
инвестиције и производњу електричне енергије ,,Ivicom energy d.o.o.” из Београда – финансијеру на изградњи ДВ 110кв ПРП Кривача – ТС Велико Градиште и ДВ 110кв
ВЕ Кривача – ТС ,,Нересница“;

15. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава
зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде;

16. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу в.д. директора Јавног комуналног предузећа ,,Кучево“ Кучево;

17. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању в.д. директора Јавног комуналног предузећа ,,Кучево“ Кучево;

18. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о додели општинских признања у општини Кучево у 2023. години;

19. Разматрање и одлучивање о предлогу председника Општине Кучево за промену Статута Општине Кучево;

20. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању четврте измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа ,,Кучево“ Кучево за 2023. годину;

21. Упознавање са Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за I квартал 2023. године Јавног комуналног предузећа
„Кучево“ Кучево;

22. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора ,,Средње стручне школе“ Кучево;

23. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора ,,Средње стручне школе“ Кучево;

24. Одборничка питања.

Loading