Веће предложило Скупштини нову Одлуку о социјалној заштити

IMG20230329090602
Facebook

Општинско веће одржало је своју 12. овогодишњу седницу којом је председавап заменик председника општине Ненад Микић. На дневном реду је било 14 тачака од којих су најзначајније оне које су упућене Скупштини општине на коначно усвајање : Извештај о раду са финансијским извештајем Дома здравља Кучево за 2022.год, Предлог треће измене и допуне програма пословања ЈКП Кучево за 2023.год.( добијена средства од републичких органа за набавку новог теретног возила), о предлог  Одлуке о приступању отуђења непокретности из јавне својине општине Кучево, непосредном погодбом и то КП бр.55971/1 КО Кучево 1 са припадајућим објектима ( за потребе компаније „Амбалажерка“ која отвара производни погон у Кучеву),  предлог Одлуке о социјалној заштити општине Кучево ( додата нова права корисницима), предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о приступању изради измена и допуна Плана генералне регулације општине Кучево ипредлогу Одлуке о измени и допуни одлуке о приступању изради друге измене и допуне Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево( измене због процедуралне проблематике) и предлог Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Кучево за 2023. годину. Већници су упознати и прихватили  захтев компаније  Каструму ДОО  приступи  асфалтирању око 1000 метара квадратних о свом трошку,  платоа на јавној површини као и делу тротоара испред њега. Остале тачке односиле су се на поједине захтеве и молбе грађана и МЗ Ракова бара (формирање Комисије за утврђивање стања на Дому културуе у том насељу).

Loading