Расписан Јавни конкурс за доделу средстава Удружењима грађана

DSC09204
Facebook

Председник општине Кучево, др Иван Рајичић, донео је данас одлуку о расписивању Јавног конкурса за доделу средстава удружењима грађана који у складу са законским прописима делују на територији општине Кучево.

Текст јавног конкурса гласи:

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета општине за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана за 2023. годину

Позивају се сва удружења грађана да доставе програме од јавног интереса које реализују и
који се финансирају из буџета општине Кучево.

Услови за учествовање на конкурсу

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења грађана са програмима од јавног
интереса у следећим областима: борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштита

избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања
људских и мањинских права, подстицања образовања, науке и културе, заштите животне средине,
пољопривреде и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања
међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције,
неговања историјских тековина, развоја културно-уметничког стваралаштва, активности
пензионерских организација, хуманитарних и осталих програма у којима организације и удружења
искључиво и непосредно следе јавне интересе.

Критеријуми за оцењивање програма
Основни критеријуми за доделу средстава удружењима из буџета за програме од јавног
интереса су:
– да удружење има статус правног лица
– да се програм удружења реализује на територији општине и за потребе становника
општине Кучево
– да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења
– да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у
областима које су од јавног значаја
– законито и ефикасно коришћење средстава која су им раније додељена из буџета

Приоритет за доделу средстава имаће удружења и организације која:
– Располажу одговарајућим капацитетима за реализацију програма
– Имају већи број чланова удружења
– Своје програме радa усмеравају ка већем броју корисника
– Могу да обезбеде резултате у односу на предложене трошкове
– Имају успешност у реализацији програма
– Раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи, помоћи лицима у специфичним
животним ситуацијама.
– Своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима
на локалном и националном нивоу
Начин подношења захтева
Удружења грађана подносе пријаву на посебном обрасцу – пријави која се може преузети у
просторијама Општинске управе Кучево, као и на званичкој интернет презентацији www.kucevo.rs. Уз
образац пријаве на јавни позив Удружења подносе програм који садржи:
– назив и седиште Удружења
– доказ о упису у регистар
– опис програма и програмских активности
– план рада са финансијским планом
– одлуку удружења о усвајању програма/плана рада за текућу годину
– прецизирање на коју се област програм односи
– податке о циљној групи на коју се програм односи, опис проблема циљне групе
– картон депонованих потписа или оверу потписа код надлежног органа

Loading