СВЕ О РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ: МОГУ СЕ ПРИЈАВИТИ И ОЧЕВИ, КАДА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ НЕ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА ДОДАТАК, ШТА ВАМ JE ПОТРЕБНО ОД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

586741628
Facebook

Добро је знати да сваки родитељ може да оствари право на родитељски додатак који ће вам бити потпора током првих година одрастања детета. Зато смо за вас истражили све о родитељском додатку који је подигнут на 345.398 динара за прво дете у породици

Случај када мајка има право на родитељски додатак
Родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете, под условом да је држављанин Републике Србије и да поседује пребивалиште у Републици Србији.

Право на родитељски додатак може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца, под условом да је дете рођено на територији наше земље.

Ту је и изузетак- ако мајка која има троје деце у следећем порођају роди двоје или више деце, оствариће право на родитељски додатак и за свако рођено дете у том порођају, а на основу посебног решења министарства надлежног за финансијску подршку породици са децом.
Такође, право на родитељски додатак може остварити мајка и за пето дете по реду рођења уколико је неко од деце, претходног реда рођења, које је живорођено умрло непосредно по рођењу и за њега није остварено право на родитељски додатак, а на основу посебног решења министарства надлежног за финансијску подршку породици са децом.

Право на родитељски додатак остварује мајка која непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Отац такође може да буде подносилац захтева за родитељски додатак, а ево и у којим случајевима

Подносилац захтева за родитељски додатак може бити и отац детета, а тачно су одређени случајеви. Отац је подносилац када мајка није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.

з уредно попуњен захтев подносилац прилаже:

– фотокопију своје личне карте или очитану личну карту,
– одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права, извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке, решење којим је мајка лишена пословне способности или потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку.
На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, да орган за потребе поступка може прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, запослени по службеној дужности прибављају:
– податке из Матичне књиге рођених за сву децу,
– податак да је подносилац захтева држављанин Републике Србије,
– податак о пребивалишту подносиоца захтева,
– податке о пребивалишту за сву децу према редоследу рођења,
– податке надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднет захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења,
– податак из матичне књиге умрлих за мајку или податак надлежног органа старатељства да је мајка напустила дете.

– Изјаве које је подносилац захтева дао у поступку остваривања права на родитељски додатак, орган управе проверава по службеној дужности увидом у доступне електронске базе податка и на други начин у сарадњи са надлежним органима, најмање једанпут годишње до краја септембра текуће године.

Услови за остваривање права на родитељски додатак утврђују се у односу на дан подношења захтева.

Родитељски додатак за прво дете од 1. јануара увећан на 345.398 динара, док ће друга беба у породици од сада добијати 306.388 (у 24 рате по 12.766).

За треће дете родитељи ће добијати износ од 1.838.332 у 120 месеци по 15.319 динара (до сада 1.713.264), док четвртом следује 2.757.498 динара (до сада 2.569.896), такође у наредних 10 година, сваког месеца по 22.979 динара.

Увећани су и износи које трећа и четврта беба добијају једнократно, па ће тако сада примати износ од 255.323 динара.

Паушал за набавку опреме за дете/децу рођену 1. јануара 2023. године и касније износи 6.383 динара (било 5.948), док је једнократна помоћ за рођење друге и треће бебе сада 115.132 динара (до сада 107.300).

Захтев за остваривање права- ко подноси?

Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка, односно отац детета одмах након рођења у здравственој установи у којој је дете рођено, или директно надлежном органу најкасније до навршених годину дана живота детета.

Kо не може остварити право на родитељски додатак?
Родитељски додатак не може се остварити, ако новорођено дете мајке за које се подноси захтев и њена деца претходног реда рођења, нису вакцинисана у складу са прописима у области здравствене заштите Републике Србије.

Родитељски додатак може остварити мајка чија деца предшколског узраста живе на територији Републике Србије и похађају припремни предшколски програм у оквиру система предшколског васпитања и образовања на територији Републике Србије.

Родитељски додатак може остварити мајка чија деца основношколског узраста живе на територији Републике Србије и школују се и редовно похађају наставу у оквиру система основношколског образовања Републике Србије.

Ако породица живи у иностранству, новчани приход се не остварује
Родитељски додатак не може се остварити ако родитељ који подноси захтев и дете за које се остварује право, у моменту подношења захтева живе у иностранству.

Шта ако се захтев за новчану надокнаду поднесе у више држава?
Родитељски додатак не може остварити мајка која је страни држављанин уколико је у земљи, чији је држављанин, остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев.

Шта је све неопходно приложити уз уредно и правилно попуњен захтев?
Уз уредно попуњен захтев за остваривање права на родитељски додатак подносилац прилаже:

– фотокопију своје личне карте или очитану личну карту,
На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, да орган за потребе поступка може прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, запослени по службеној дужности прибављају:
– податке из Матичне књиге рођених за сву децу,
– податак да је подносилац захтева држављанин Републике Србије,
– податак о пребивалишту подносиоца захтева,
– податке о пребивалишту за сву децу према редоследу рођења,
– податке надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднет захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Kада је подносилац захтева мајка која је страни држављанин, уз уредно попуњен захтев прилаже:

– уверење о држављанству,
– доказ о статусу стално настањеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије (фотокопија исправе којом се доказује статус стално настањеног странца, односно фотокопија пасоша);
– доказ о постојању брачне, односно ванбрачне заједнице са оцем детета;
– уверење надлежне службе из земље чији је држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
– доказ да у земљи чији је држављанин, није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.
Докази из земље чији је мајка држављанин морају бити у складу са правилима утврђеним за признање страних јавних исправа – преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким Апостилом („АПОСТИЛЛЕ”).
На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, да орган за потребе поступка може прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, запослени по службеној дужности прибављају:
– податке из Матичне књиге рођених за сву децу,
– податке о пребивалишту за сву децу према редоследу рођења,
– податке надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднет захтев,
– податак да је подносилац захтева у брачној заједници са оцем детета.

Kада је подносилац захтева за родитељски додатак отац чија је супруга страни држављанин а нема статус стално настањеног странца, уз уредно попуњен захтев прилаже доказе о испуњености услова на страни мајке детета:

– уверење о држављанству мајке,
– доказ о статусу стално настањеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије (фотокопија исправе којом се доказује статус стално настањеног странца, односно фотокопија пасоша);
– доказ о постојању брачне, односно ванбрачне заједнице са оцем детета,
– уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднет захтев
– уверење надлежне службе из земље чији је држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
– доказ да у земљи чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.
Докази из земље чији је мајка држављанин морају бити у складу са правилима утврђеним за признање страних јавних исправа – преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким Апостилом („АПОСТИЛЛЕ”).
На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, да орган за потребе поступка може прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, запослени по службеној дужности прибављају:
– податке из Матичне књиге рођених за сву децу,
– податак да је подносилац захтева држављанин Републике Србије,
– податак о пребивалишту подносиоца захтева,
– податке о пребивалишту за сву децу према редоследу рођења,
– податке надлежног органа старатељства да подносилац захтева непосредно брине о детету за које је поднет захтев, да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење и да није лишен родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Kако корисник права може да подигне новац који му следује?
Kорисник права, са примерком решења и личном картом подиже новац са наменског текућег рачуна који се отвара по службеној дужности код Банке Поштанска штедионица. Kорисницима који већ имају рачун код Поштанске штедионице уплата ће се извршити на тај рачун.

Извор НСУЖИВО

Loading