Веће предложило Скупштини усвајање ребаланса буџета

IMG20220923090615
Facebook

Општинско веће је на својој 30. овогодишњој седници након исцрпне анализе усвојило Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету за 2022. годину и упутило га Скупштини општине на коначно усвајање. Председник Већа др Иван Рајичић је истакао да смо одговорним, домаћинским и крајње рационалним приступом успели да јавне финансије наше локалне самоуправе доведемо у ситуацију да од стране надлежних државних институција будемо третирани као „пример добре праксе“ када је ова материја у питању. Образложење које ће се упутити одборницима за усвајање ребаланса је следеће :

  Правни основ за доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кучево за 2022. садржан је у  члану  47. Закона о буџетском систему.

     Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кучево за 2022.год. условљен је потребом да се усклади приходна страна са  остварењем до краја септембра и расходна страна са приоритетима.

     На страни прихода извршена је корекција појединих ставки тј. повећани су порези на доходак, пре свега порез на зараде, као и приходи од пореза на имовину, додати су приходи од Министарства за бригу о селу у износу од 400.000,00. Поједини порески приходи су кориговани према остварењу тј. смањени су приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године. Планирани приходи од задуживања су брисани, јер се општина није дугорочно задужила код пословних банака. Планирани приходи  буџета су повећани, али су укупни приходи и примања са пренетим средствима смањени за 2,4%  и износе 612.800.000,00 .

     На страни расхода извршена је корекција код свих буџетских корисника  у складу са достављеним предлозима за корекцију  и потребама за уштедама. Смањени су укупни расходи код свих директних корисника (органи Општине), код Туристичке организације и месних заједница. Расходи за образовање су укупно повећани због раста сталних трошкова, материјала и превоза ученика и складу са растом цена на тржишту. Планирани расходи су укупно повећани и код Вртића и установа културе у складу са растом цена и потребама за несметано функционисање установа до краја године.  Код Општинске управе су опредељена  додатна средства за пројекат уређења игралишта за децу, сталне трошкове, за текуће одржавање путева и материјал, за пројекат “Помоћ у кући за старија лица”, невладине и верске организације. Такође, додата су средства од Министарства за бригу о селу за пројекат организовања манифестације “Михољски сусрети села” у износу од 400.000,00 и за пројекат набавке минибуса за превоз сеоског становништва. Опредељена су додатна средства за Дом здравља и за Центар за социјални рад ради несметаног функционисања установа до краја године.  Одређени расходи су смањени према утврђеним приоритетима, пре свега, средства за поједине капиталне радове који се не могу реализовати до краја године услед недостатка средстава због раста цена , као  и потребне  документације.   Укупни расходи су утврђени у износу од 612.800.000,00 и усаглашени са приходном страном. Сходно наведеним променама, извршене су промене у осталим пратећим табелама из Одлуке о буџету.

 

На дневном реду је било укупно 12 тачака од којих су, сем већ поменутог ребаланса, најзначајније одлуке биле оне  у оквиру којих су чланови Већа одлучили да  се Скупштини општине упуте  предлози за измену одлуке о Плану детаљне регулације у вези ветроелектране у Раковој бари, промену финансијког плана Савета за  и закључак у вези спровођења јавних расправа при изради буџета за наредну годину. Остале тачке су се односиле на различите захтеве и молбе појединаца  Одлуке

                                                                          

 

 

Loading