Бесплатна рехабилитација у бањама и стационарима за пензионере са примањима мањим од 29.378,00 дин

rfpio_ceo_cir_ss
Facebook

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају пензионери са пребивалиштем на територији Републике Србије и чија пензија износи до 29,378,00 динара.

Пријаве на оглас се подносе од 14. маја, а закључно са 31. мајем 2021. године, удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште. Ранг листа корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију се објављује шеснаестог радног дана од дана истека огласа.

Право да се јаве на оглас имају сви корисници пензија који, осим пензије која је до 29,378,00 динара, немају друга лична примања. Право да се јаве на оглас имају и корисници пензија који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 11.5.2021. године 1€ = 117,5749 динара), под условом да збир тих пензија износи до 29,378,00 динара.

Уз пријаву, потребно је поднети:

-пензијски чек;

-доказ о висини пензије из иностранства (извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго);

-попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије корисник нема других личних примања и да овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију;
-расположиву медицинску документацију, уколико је корисник поседује.

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта. Пријаве се могу поднети и у најближој организационој јединици Фонда, уколико пензионер у време подношења пријаве борави ван свог места становања.

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

На ранг листу корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију може се поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли.

Комисија је дужна да у року од пет дана размотри поднете приговоре и утврди коначну ранг листу корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију и објави је на огласној табли организације корисника пензија, односно Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије „Независност”, и огласној табли Дирекције Фонда, Дирекције Покрајинског фонда, филијала Фонда, односно служби филијала и испостава.

У поступку пријављивања, удружења пензионера и пензионери су у обавези да се придржавају свих прописаних мера безбедносно-здравствене заштите..

ИЗВОР ФОНД ПИО

 786 total views,  2 views today