Šta predviđa opštinski budžet za 2017. godinu ?

DSCF6001
Share on facebook
Facebook 0

Nekako u senci „političkog“ dela jučerašnje sednice Skupštine opštine Kučevo  u okviru koga su izabrani novi  zamenik predsednika opštine i tri člana Opštinskog veća  bilo je usvajanje budžeta za 2017. godinu.

Odluka koju su odbornici usvojili sastoji se od ukupno 38 članova kojima su jasno definisani način prihodovanja i sve vrste rashoda, kao i način njegove realizacije. Ukupni prihodi predviđeni su u iznosu od 522.600.000,00 dinara i sastoje se od Prihoda iz budžeta u iznosu od 499.000.000,00, Sopstvenih prihoda budžetskih korisnika od 1.600.000,00 i Ostalih prihoda budžetskih korisnika u iznosu od 22.000.000,00 dinara.  Za ovaj budžet se slobodno može istaći da je veoma dobro isplaniran kao i da je u svojoj osnovi  razvojni .Kada se o rashodima radi oni se mogu sagledati iz više uglova :

  • U Tabeli 3. Odluke o budžetu rashodi su podeljeni po Vrstama i odnose se na :

 

Rashode za zaposlene – 121.382.000,00; Korišćenje roba i usluga – 151.133.000,00; Transakcije vezane za javni dug – 55.000,00 ; Subvencije – 6.150.000,00; Donacije i transferi opstalim nivoima vlasti – 84.883.000,00; Ostale donacije, dotacije i transferi -14.115.000,00; Socijalna pomoć – 9.450.000,00; Ostali rashodi (dotacije NVO, Naknade štete-prirodni uzroci itd) – 34.962.000,00; Rezereve – 4.200.000,00; Osnovna sredstva – 87.600.000,00 što je ukupno 522.600.000,00.

 

U Tabeli 4. Odluke o budžetu  rashodi su prikazani po programima kojih je ukupno 16 .

 

Po ovoj klasifikaciji za program  Urbanizam i prostorno planiranje predviđeno je  8.900.000,00, za program komunalnih delatnosti   18.800.000,00, za Lokalni ekonomski razvoj 12.000.000,00, za razvoj turizma 15.145.000,00, za poljoprivredu i ruralni razvoj 5.050.000,00, za zaštitu  životne  sredine  8.760.000,00, za  organizaciju  saobraćaja i saobraćjnu  infrastruktura  90.100.000,00, za  predškolasko obrazovanje  52.705.000,00, za osnovno obrazovanje  59.018.000,00 a za srednje obrazovanje 5.610.000,00. Za Program socijalne i dečije zaštite planirano je  30.220.000,00, za zdravstvenu  zaštitu  12.115.000,00, za razvoj kulture 34.090.000,00, za  razvoj sporta i omladine 25.000.000,00, za Program  lokalne samouprave 112.531.000,00 I za politički sistem  lokalne  samouprave  32.566.000,00 što je ukupno 522.600.000,00

 Ono što se možda iz navedene tabela ne može sagledati je to da je skoro petina budžeta predviđena za kapitalna ulaganja od čega 50 miliona dinara za nova asfaltiranja. Ako bi se malo studioznije raščlaninili pojedini od programa navedenih u prethodnoj tabeli, onda se može videti da je  za Budžetski fond razvoja poljoprivrede I ruralni razvoj predviđen iznos od  5.050.000,00, za funkcionisanje Mesnih zajednica 18.250.000,00, za Centar za kulturu 26.340.000,00, za Biblioteku 6.915.000,00, za srednje obrazovanje 5.610.000,00, za socijalnu I dečiju zaštitu 9.400.000,00, za Centar za socijalni rad 20.120.000,00, za sport 25.000.000,00, za aktivnosti Crvenog krsta 700.000,00 dinara.,Kada se radi o Osnovnom obrazovanju za OŠ “Ugrin Branković” iz Kučevo predviđeno je 24.600,000,00, za OŠ “Slobodan Jović” iz Voluje 14.423.000,00, za OŠ “Veljko Dugošević” iz Turije 8.305.000,00 I za OŠ “Milutin Milanković” iz Rabrova 11.290.000,00. Za istureno odeljenje Muzičke škole “Stevan Mokranjac” iz Požarevca predviđen je iznos od 400.000,00 dinara. Kada se radi Programu 16. ( Politički sistem lokalne samouprave) on se deli na tri celine  : funkcionisanje Skupštine opštine za koju je predviđeno ukupno 11.569.000,00, deo koji se odnosi na delovanje kabineta predsednika opštine u iznosu od 15.772.000,00 I treći kojim se omogućava  funkcionisanje Opštinskog veća u iznosu od 5.265.000,00. Za rad Opštinske uprave predviđeno je ukupno 85.960.000,00, za Opštinsko javno pravobranilaštvo 2.460.000,00, za dotacije NVO 4.000.000,00, za Opštinski štab za vanredne situacije 1.861.000,00.

 

Poštovani čitaoci, pokušali smo da vam predočimo kako izgleda predviđeni budžet opštine za narednu godinu. Sama Odluka je veoma kompleksna i sadrži još mnogo podataka, koje iz objektivnih razloga nismo mogli da prikažemo. Dve navedene tabele sadrže rashode na načini i sa terminologijom kako to zakonski propisi predviđaju .U delu priloga koji je napisan kurzivom naveli smo samo neke od podataka za koje smo smatrali da su vam najinteresantniji.

 

2,452 total views, 1 views today

Slider
Close Menu